closeTerug naar inventaris

Transcriptie

272

gemelde waardigheeden en posten bekleeding, en dezelve

alleen bij opklimming, meede tot geen voorschreeven is

zullen gehouden zijn:

Dat hun wel Edele Hoog Achtb: wij ders hebben begreeperd dat

een ieder, welke op dien voet verpligt zal zijn een of meerder

actien te bezitten, dezelve op zijn naam zal moeten hebben,

bij die kamer, voor welke hij het laats is uitgevaren, met dien

verstaande noctans, dat wanneer zodanig iemand, het laats

voor een derkamers van het zuijvers of Noorder Quartier zijnde

uijtgevaaren behoorlijk zal kunnen aantoonen, dat er, na alle

aangewende moute, geen actie te bekoomen, zijn geweest het zoda„

„nige prijsen, als waar voor de Actien van de Compagnie, ter zelver

tijd, te Amsterdam verkogt wierden, dezelve, in zodanige geval

van een of meer Actien op een der Hollandsche kamer en zig

zal kunnen voorzien.

En Laatstelijk dat Hun welEdele Hoog Achtb: nog in overweging

hebben genoomen, hoe het zou kunnen gebeuren, dat er in Jndie onder

de bedienengen, waar toe de quualiteit van opperkoopman Staat,

dieze of geene gevonden wierden, omtrent dewelke welgem: Hooge

Regeering mogt oordeelen, dat de verpligting om een dactie

te moeten bezitten, al te bezwaarende zoude zijn voor hun, wel„

ke tot diergelijke posten zouden worden aangesteld, en dat

daarom aan voorm: Hooge Regeering de vrijheid word gela„

ten, om en zodanig geval aan, Hoogst gem: Edele Hoog

Achtb: Heeren 17=nen die die bedieningen op tegeeven, ten opzig te

van dewelke hunne Hoog Edelheeden zoude neemen, dat

eenige uijtzondering behoorde plaats te hebben, met

eene.