close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0594

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te hebben in adactien van ad oost Jndische Compagnie,

om die reeden hebben goedgevonden bij Hoogst derzel=

„ver Missive van den 23: November 1785: de Hooge Regel

=ring deezer Landen aanteschrijven.

Dat in het vervolgde Heer Gouverneur Generaal, ot zijn

naan zal moeten hebben Vier partijn Actien van de com„

pagnie, Ilk van drie duijsend Guldens, oud Capitaal, de Heer

Directeur Generaal drie gelijke partijen van de Actien,

de Heeren Raaden van Indië zo ordinair, als Extra ordi„

naix, twee partijen, en de opperkooplieden, mitsgaders de

Gouverneurs, Directeurs, of Commandeurs, de laatste

voor zo verre dezelve opperkooplieden zullen zijn, elk

een partij van zodanige Actien.

Dat dezelve Actien zulle moeten, bezeeten in vrijen eigen„

dom zonder in eeniger handemaniere te mogen zijn

belast of verpand, ten welken einde door en vaarwegens

de voornoemde opperkooplieden, Gouverneurs, Directeurs

of Commandeurs aan welgemelde Horge Regeering

Jaarlijks zodanige verklaringen zullen moeten wor

„den bezorgd, als begreepen staat in het formulier

dat eerlang meede door den drug zal werden bekent ge„

„maakt.

Dat dit besluijt van Hun wel Ed: Hooge Achtb: zal begin„

„nen te werken, na verloop van drie Jaaren, of eigentlijk

met den eersten 8ber: 1788: met expresse bepaling dat, na

dien tijd, niemand tot de voorsz: ampten en hoedanig-

heeden aangesteld, of het tractement en de emolumen„

ten daar van genieten, mitsg=s door de Heeren Meesters

Devestigd zal worden, ten zij alvoorens zal Constre„

„ren dat hij de voorsz: partij actien werkelijk met 'er

daadbesit, onder verklaaring nogtans dat onder

deeze verpligting niet begreepen sullen zijn

die geenen, welke teegenswoordig de hier voor

gemelde