closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eene duijdelijksaantooning van ddreedenen daar voor

militeerende, zo word een ieder die zowel hier, als op de respec„

„tive buijten Comptoiren het voorenstaande zoumogen aan„

„gaan, daar van bij deesen geadverteerd, ten einde zig daar

na te kunnen reguleeren./.onderstond:/ Batavia in ’t Casteel Den

4: September Ao 1785 :/lager:/ ser ordonnantie van Hunne Hoog Edelhee„

„den den gouverneur generaal ende Raaden van Nederlands

Jndie /:was geteekend J: Greeve secrt=s /:nog lager:/ Accordeert

/geteekend:/ P: de Elwijk El: Clercq /:nog veel lager:/: Accordeert

/:geteekend:/ F: L: Brusz: p=l secretaris

Aan den wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer

Adriaan De Bock

Raad Extra ordinair van Nederlands Indie mitsg=s

Gouverneur en Directeur over Amboina

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaaren Heer!

Den Cadet de Marine Dirk Hogerwaard van

Rotterdam, door ons ondergetekendd in nakoming aan

de g'eerde order van uwel Edele Gestringe Groot

Agtbare geexamineerd zijnde in de Navigatie, heb„

benwijde eerd uwel Edele Gestrenge Groot Agtbare

eerbidig te berigten dat wij en hem de vereijscht

bekwaamheden hebben gevonden het welkes tot

een zeeman benoodigd is, ten welken einde wij

de vrijheid gebruiken deze attestatie ten zijnen

faveure uwel Edele Gestrenge Groot Agtbare

eerbiedig aan tebieden

waar