closeTerug naar inventaris

Transcriptie

279

eerst gemelde dienst de g'eligeerde secretaris Fredrik

Dibrecht Brusz: invoegen de eere hebben uwel

Edele Gestrenge Groot Agtbare deswegen te berigten;

dat de boeken en papieren wel gepreserveerd en in goe„

„de staat overgegeven zijn nevens de protochollen zijnde

overigens het werk effen en in goede order bevonden

uitgezonderd de door Hunne Hoog Edelheden ge=

requireerde en met deretourschepen over duin en de

Harmonie vermiste papieren van A=o 1784: voor Ve„

derland welke nog onderhanden zijn en dubbelvou„

dig gecopieerd werden

Het verdere Transport bestaat in.

Vijf boekekassen.

drie Locquetten:

vier nieuwe lessenaars.

ses oude lessenaars en bij na onbekwaam.

Acht banken

voorts; vier zeekaarsen om bij eerste gelegenheid

naar Ternaten gezonden te werden.

Hier meeder verhopen wij aan uwer wel Edele Gestren„

„ge Groot Agtbare gerespecteerd bevel voldaan te

hebben, terwijl ons met de meeste eerbied noemen.

/onderstond./. Wil Edele Gestrenge Groot Agtbaa„

„ren Heer /:lager:/ uwer wel Ed: Gestr: Groot Agtbare

onderdanig en trouwschuldige Dienaaren /: was

geteekend:/ A: Coomans en W: Schouten ./:in mar„

„gine:/ Amboina Nieuw victoria den 6: Maart

A=o 1787: /:lager :/ door mij overgegeeven ./. geteekend./. W:J

de Brurghelles :/nog lager:/: gelees

/geteekend./.

F: L: Brusz:

Aan