closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edele Gestrengen Froot Agtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Jndie

mitsgaders Gouverneur en Directeur

deeser Provintie

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer:

De nedrige teekenaren hebbende eere uwel Ed: Gestr:

Groot Agtb: pligtschuldig te berigten; dat na de orderl

zich direct te begeven hebben op de, op den 8: en 13: Curr:

alhier van Batavia ter rheede g'arriveerde schepen

de Negotie en Ouwerkerke, en bij naauwkeurige visita„

„tie bevonden: dat eerstgem: bodem van voren Sestien

en van agteren seventien en drie quart; Een laatst„

„gemelde, van voren een en twintig en van agteren

twee en twintig en een halve voeten dieptreed.

Jn vertrouwen Aan Hoogst Deszelfs veel gerespec„

„teerde bevel, g’obedieerd te hebben, matigen w: ons

de hoge eere aan, met verschuldigd respect te blijven;

/onderstond:/ Wel Edele Gestrengen groot Agtba„

ren Heer /:lager:/: uwer wel Edele Gestrenge Groot

Agtb: pligschuldige en gehoorzamd Dienaren

/:was geteekend./. P=r Wolsgaard en M: Hoedap

/inmargine:/ Amboina den 14: Februarij Ao 1787:

Aan den wel Edele Gestaen gen Eroot Agbaren heer

Adriaan de Bock

Raad extra ordinair van India mitsg=s

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

wel