closeTerug naar inventaris

Transcriptie

it

42.

1786:

_„o

_=o

_=o

_o

3:

3.

Debet

1:

April

2. Augustus

_=o

December

d=o

/onderstond/

Negorisof Stads Cassa.

1787: ult:o Maart

Restant in Cassar R„o

âa blijkens Transport

overgenomen van

den geweese Fis„

„caal L=s I=s Haga . . R:s 29:17: —:

op ordonnantie van

den wel Edelen Achtb:

Heer Gouverneur de

waarde van Een Erf

gelegen in de wijk

L: H: groot inzijn

omtrek 21: roeden,

4½. voeten afgestaan

aan de meesterknigt

der huystimmerlie„

den J: G: Rabe . . . . .

10:—:—:

als even een Erf gelegen

in de wijk L: S: groot in

zijn omtrek 23: red„

den 10:½. voeten afge„

staan aan den onder„

„Chirurgijn Cornelis

Caspersz:

20:

: -

als boven een stuk

grond geleegen aan

de Z:t O:s kant van

’S comp: Hospitaal

groot in zijn om„

„trek 21: roeden 1:½ voel

afgestaan aan den

meester knegt der

huistimmerlieden

J=n G=o Rabe.

10:

—:—

Als boven een stuk

grond geleegen in de

wijk L=r G: groot in

zijn omtrek 27: roeden

afgestaan aan den

sergeant in ’s Comp:s dienst

Christoffel André.

20: —.

Somma.

2889:17:

Amboina Nieuw Victoria ult=o Maart 1787: /:was.

Geteekend./ A: L.

van Hamel—.

Aan

281

Credit

17: —„

89