closeTerug naar inventaris

Transcriptie

202

voorkomende Capieter wijs te beantwoorden, en dus stuk

voor stuk tragten zal zijne belangens tegen in te berigten

tot verpligtingen geruststelling deezer Regeering.

Beginnende in d' Eerste plaats met de Consideraties van

den wel Edelen Gestr: Groot Agtb: Heer Adriaan De Bock

Raad van Nederlanas jnais mitsgsgouverneur en directuue

deser Provintie als hier in d’oudste zaken zijn voor„

„komende.

De voordragt van den aanbouw van nog twee verwulfde

vertrekken bezeijde het kruythuijs aan doostkant, dies

approbatie, van Batavia en het aanwijsen van de berg

plaats tot Buskruijt in het Hoornwerk dien voor goed

hebbe voorgesteld is ten vollen waaren wat meer daar

aan annexis.

De verplaatsing van het kruijt is aan geschied den E: No„

vember 1705: de quantiteit zal hier na bekentgesteld wor„

„den.

Den teckenaar L=r Extract van a 26: Maart 1785: opgedra„

„gen zijnde, de aanbouw van nog twee verwulfde ver„

„trekken bezeijde het oude, zo vermeend niets ongequa„

„lificeerd g'antimeerd te hebben maar volkome als een

trouwe Dienaar gehandeld heeft en 's Heer en Meesters

belangen, betragt heb, door een Nieuw, en geen gelapt.

needer

werk te stellen.

waar uijt de verwondering veraer zijn oorsaakt vind

zulks hebbe nimmer kunnen beseffen bij het dierigeeren

van een heel Nieuw werk, terwijl geene andere direc„

tie immer heeft plaats kunnen hebben want, hoe is

het mogelijk, dat van het een in het ander zal komen,

e

J: