closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

en in den anderen verbinden, als er geene afbraak plaats

heeft en dat zeeker verder heeft moeten geschieden, als

zig voor af hadde voorgesteld

Dog d geruststelling van het bederff van Buskruijt is

in volgender voegen geschied, in Presentie van den

opperkoopman en secunde deeser Provintie Iohan

Adam Schilling en den overleeden en Equipagie

meester Theunis Maartens kulk en zeijde dat de

menigte pratjes omtrent de bergplaats van het Bus

kruit in het Hoornwerk reeds hem lange verveeld

had en vervolgens versogt heeft, dat de sleutels

in zijne hande mogte gesteld worden, en als dan

voor alle bederft in stond, en alhadde van geene

sluitels gesprooken, dog van zelfs in de reeden legd opge„

„slooten, want iets voor reekening teneemen zonder eijge

directie zoude dink is eene zinneloose zaak weesen,

te meer terwijl de administratie, onder een perzoon staads

dien reeds lange op den teekenaars gedoente gefit heeft,

Tazelfs zo verregaande, datgetraagt heeft den

„voet te ligten, en veele onbesonne dingen tot nadeel

van den teekenaar ter papier heeft weeten te brengen.

De recommandaties van den wel Edele Gestr: Groot

Agtb: Heer om alle zorg te dragen voor het buskruit,

wille zeer wel gelooven, dog ben ten vollen in staad,

om de trouweloose uijtvoering daar van aan te

toonen.

De voorzorg van den 2uijt=t Strik, vond hij zeeker

aller noodzaakelijkst, met het quasie vero bekend

maken zijner bedugtheid omtrent d’berg plaats in

d'wagt