closeTerug naar inventaris

Transcriptie

287

betrekkinge door gebragt in nimmer zijnd gebieder misteijd

of aanleiding gegeeven tot eenig ongenoegen, of iemands

verdriet, zo smert mij grootelijks, dat in deese: zaak,

zo met d’ haaren daar bij gesleept worden dus tot voor„

kooming van schade, een ander ten toon moetstel,

„len

Met het voorenstaande verhoope aan de Hoog g'eerde

intentie voldaan te zullen hebben, en overzulx met

alle waard hoog agting onder schrijve :/ onderstond:/ wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaren Heer en E: Heeren

vlager Trouwschuldige en onderdaanige Dienaar / was

geteekend:/ J: N: van Guericke ./.in margine:/ Amboi

na den 22:: Maart Ao 1787:

Aan als vooren.

Jredrik Willem Progers van Amboina

Primo Januarij 1786: gratieuselijk in ’sComp=s dienst

en

aangenomen zijnde tot J=o Assistent met ƒ16: p=r

maandsmeekt uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: met afge„

ec:

„schreeve gagie Batavia waards magt verlost wor„

„den, om aldaar van Haar Hoog Edelheeden

40

af te smeeken, om of de of andere wijse na Neder„

„land te mogen overgaan als aangemoedig zijnde door

ambitie; ter erlanging van onderwijs, op dat met der ne

tijd tot meerder nut in ’s Comp:s dienst kan worden

0

g’emploijeerd, waar toe oodmoedig smeeke om

uwelEd: Gestr: Groot Agtb: veel vermogende voordragt

/onderstond:/ 'Twelk doende &.a

vendutie

10

2