closeTerug naar inventaris

Transcriptie

291

„zaame Tienaar /:was geteekend:/ I: C: Kreibel ./:imnar„

gind:/ Saparoua Duursteede den 17: November

1786:—.

Aan den Wel Edele Gestrenge Hecr

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer.

Wij ondergeteekende Gecommitteerdens tot den over

„gaaf deses Comptoir Saparoua hebben de Eero uwel

Edele Gestr: berigten dat wij Drie Duijsend Ponden

zo aan Moerals bedurve Garrioffel Nagulen van

het afgaande hoofd en gelligeert secunde van Mac„

„casser de Heer Willem Bethsz: ontfangen, alhier

gewoogen en weder in het Nagul Packhuijs geborgen

hebben, ter verantwoording van het aankoomende

opperhoofd dezes Comptoir den p=l koopman M=r Du„

„niel Jacob Blondeel.

Vertrouwende hier meede aan de zeer g'eerde ordre

te zullen hebben voldaan vereeren wij ons met

de diepte hoog agting ons te noemen /onderstomd:

wel Edele Gestrenge Heer /:lager :/. uwel Ed:

Gestr: onderdanige Dienaaren /:was geteekend./.

P: Fockens en J: G: ouman /:in margine:/ Sa„

paroua duursteede adij p=mo Junij Ao 1706: /lager:

ter mijner verantwoording :/ geteekend./. D: J: Blondeel

Aan