closeTerug naar inventaris

Transcriptie

/lager:/ uwel Ed:l Gest: Groot Agtb: onderdanigd en Trouw„

schuldige Dienaaren /:was geteekend:/ A: L: van Hamel

/inmargine./ Amboina ult=o April A=o 1787:

Aan als boven

Ingevologo uwelae ate root Agtb regin het heit den

ondergeteekende deer Hoog deselve te berigten, dat zedert

de aankomst der van Java in ’t laast van December her=

waards geretourneerde vaartuijgen, tot ult=o April

J: L: aan dit Hoofd Casteel en na bij geleegene Negorijen

volgens opgaaf aan de kiender ziekte zijn overleeden

een getal van 37: perzoonen als

Mans, vrouwen, kinderen, te samen,

Christenen

12

17:

1/26:

97:

Mahomitanen 13:

11:

43:

67:

Chineesen.

22:

22:

slaaven . . . .

1.3.7:

159

126:

422:

Feld. 162:

187:

288:

637:

in Werdende dit getal van overleedenen nog dagelijks

met 2: 3: l: 4: vermeerdert hier mede verhoopt aan uwel

Ede Gestr: Groot Agtb: in tentie te hebben volden dien deere

heeft zig met diep ontsag en veneratie te noemen

/onderstond:/ Wel Edele Gestr. Groot Agtb: Heer

/lager:/ uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: onderdaanige

en Trouwschuldige Dienaar /was geteekend:/ A: L: van

Hamel /in margine:/ Amboina den 7:e Maij A„o 1787:—

Aan

3