closeTerug naar inventaris

Transcriptie

292

Hunner Hoog Edelheedens nauwkeurig onderzoek ge„

„daan hebbende na de behandelingen welke op de

hier leggen de scheepen Ouwerkerk en de Negotie

omtrent de Chineesen en Javaanen heeft plaatsge„

had zo is den selven, door ’t eenparig getuijgen is deser

volkeren en anderen opgem: bodems bescheine Die„

naaren, gebleeken dat dese lieden met behoorlijke

bescheidendheid, zo geduurende hunne reise her„

„waards, als hunne legging ter reeds zijn behandelt,

hebbende hier mededieere zig met schuldpligtige

veneratie te subschribeeren /onderstond:/ WelEdele

Gestrenge Groot Agtbaare Heer /lager:/ uwel

Edele Gestrenge Groot Agtb: onderdanige en

Trouuwschuldige Dienaar /:was geteekend./. A: L:

van Hamel /:inmargine:/ Amboina ult=o April

A=o 1787:

Aan als Even

Den ondergeteekende Fiscaal deser Provintie heeft

deer uwel Edele Gestr: Groot Agtb: naarusantie te berig„

„ten, dat alle de zeedert ult=o Augustus a=o p=r tot heden,

van Batavia, Java, en de nabuurige Gouvernemen„

„ten aangekomene en derwaards vertrokkene vaartuij

„gen na de orares door een Justitieele Commissie behoor„

„lijk gevisiteerd, en geene ongepermitteerde handel„

„waaren in deselve gevonden zijn, waarmeede zig

met eerbied en Hoog agting teekent /:onder stond./.

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

/:lager..