closeTerug naar inventaris

Transcriptie

293

Aan als Dooren.

Denondergeteekende Justitueele commissie heeft

heeden in het schip ouwerkerk de koks en agter

zuijken ter bewaaring der daar binnen geborgen

met ’s Comp=s Cachet en dat van de Justitie versegeld

de sleutels in linnen gewonden, en inselver voeging

gecacheteert aan dien Bodem Commandeerende

capitain Lieutenant ter zee Pieter Hartman,

ter handgesteld des word uwel Edele Gestrenge

Groot Agtbaare zulx eerbiedig bij deesen berigt met

aanbieding der afdruksels van voorm: zegels.

waar mede met ad meeste vencratie blijven /onderstong:

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

/lager:/ uwel Edele Gestr: Groot Agtbaare onder„

„danige en trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/

P: M: Streck en B: Riso /inmargine:/ Amboina,

den 8 Maij 1787: /lager:/ ten mijnen overstaan ./. ge„

„teekend:/ A: L: van Hamel;

Nog aan als vooren

Ingevolge het gedemandeerde bij Extract Politicque

Raads besluijt de dato 27: Maart J:2: om te geeven

welke soorten van vaartuijgen naar de verschil„

„lende dienste waar toe gebruijk moeten worden

voor dese Provintie de nuttigste bekwaamste en

voordeeligste word geoordeelt met byvoeging te„

„vens van de mallen of van zodanige teekening

en beschrijving waar na deselve Casuquo Loude.

kunnen