closeTerug naar inventaris

Transcriptie

boomen, het accresseerend verloop der Negorijs volkeren en

de presente tijds omstandigheeden, in convonvenien tet

in zulk behelsen, die dus in deeze tijas conjuctuure, reglmaa

„tige consideratie verdienen en Hoogst gemelde Hun Hoog

Edelheeden zich dierhalven verpligt achte, hoe seer ’s Comp:s belang

ook zoude mogen vorderen, om de Nagul boomen tot zo een

getaal te verminderen, dat dezelve met geen overmatige gewassen

benadeeld wierden, nogtans uijt Hoofde van gedagte motiven

op de door deezen Raade gedaane instantien en propositien

om de datis niet verder te laaten uijtsterven dan tot een

zeeker getal in hoope dat de vermindering zal vortduuren

ombuijten, dit hatelijk werk te konnen blijven, met Hoogst

derzelver gunstige approbatie hebben gelieven te bestempelen, mitsg=s

deezen Raade in bedenking te geeven, off de Patanamangs die

niet onder de datijes gehooren, maar weezendlijke eijge aanplant in

„gen zijn, van Negorij verlaters off die zich aan eenig misdrijff schul„

„dig maaken, zouden komen ongeveld worden en in zulkx een

geval door Hoogst gemelde Hun Hoogst: Edelheeden aan

deezen Raade teevens gelast wordende om de Extirpatie van

diergelijke aanplantigen tot een billijke straffaeffening in het werk

stellen zo is, om zo veel mooglijkt te voldoen aan do veel gevenereer„

„de ordre Hunner Hoog Edelheeden ten Eijnde de ver„

„mindering der almeer en meer toeneemende Nagulboomen

op een geschikte wijse te zoeken, ter sesfie van den 27: Maart J:2:

in Raade van Politie goedgevonden en g’arresteert, om in

alle de respective Nagul gevende Negorijen zo hier onder

dit Hoofd casteel, als op de onderhoorige buijten Comptoi=

„ren zulks te doen invoeren.

Gelastende en beveelende ten dien einde alle Radjas, Pattij

Orangkaijs.