closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Vevolg van Arthillery.

de affuijten vermolmd en onbequaam raakten

Parg.

door gebrek aan bergplaatsen

die gelast is; de affuijten en geschut aan 'T Hoofd Casteel over te brengen

het aanmaken van affuijten heeft eenigen tijd stil moeten staan.

met den ontfangst van 50: Zwalpen van Java, zijn de bequaamste

daar van afgegeeven

mits het Transport van het gouvernement heeft men het kruijt

weder laten probeeren

van 172: vaten aan de oostkant zijn 37: vaten van 60: tot 75: voeten

slaande bevonden

en aan de westkant van 574: vaten 109: vaten als even

welke bij de parthijen eerst tot de verstrekking zullen dienen

en 600: vaten van 100: tot 120: voeten slaande in reserve te houden

Brieven en Papieren

Inleijding

de heer afgaande gouverneur betuijgd zijne dank erkentinies voor het

honorabel ontslag

en den heer aankomend Gouverneur inselvervoegen wegens desselfs electie

in dit gouvernement

de publicque voorstelling van zijn Ed: is geschied

den Heer afgaande gebieder heeft behoorlijk Transport gedaan en een

memorie aan zijn Edele vervanger inhandigt

de Besoigne over H: H: Ed:s g’Eerde missive.

is op den 28: febr: en 21: April gehouden

eenige in A„o p„o agtergebleevene brieven en papieren over Ternaten

ontfangen

de dispositien Hunner Hoog Ed:s over het van hier ontworpen Plan

van verdediging en menagement in ’t Civiel departement

worden bij een secreete brief verhandelt en zullen in observantie gehouden

worden

de Resolutien gaan over

insertie van het beantwoord Patrias Extract

het slot.

Belastingen

145:

146

147:

2.

3:

4:

4:

5:

6:

7:

8:

276: