closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A

Belastingen en vergoedingen:

Rd:s 11: 12: is

door de gemagtigden van het geweesen Saparouas Hoofd

Beth

Parg:

ter vergoeding opgelegd

. .

wegens te veel opgebragte en betaalde 3: maanden gagie aan een huijstimmerman„

de opgelegde vergoeding van 20: stukken guinees gem: gebl: door Bangeman

en het zeedert van hem ontfangene adres

met ordre van H: H: Ed:s om daar na billijkheijd reflexie te slaan

is bevonden een menigte Lasteringen te behelsen, tegens dezen Raade en

tegens de Hoofd Administrateur

welk laatste een berigt dientwegen ter zijner decharge heeft ingedient

men heeft bepaaldelijk bij het voorig besluijt moeten blijven

en zal hier van na Banda aan Bangeman kennisse geeven

Bannelingen

voor het gunstig ontslag der gebanne Javaanen dank betuijgd

de 3: van Batavia aangekomene Hadjies

heeft men onder de nodige precautien aan den rooden berg laaten huijs„

„houden

een inlander van Asseloeloe voor 25: Jaaren gebannen

is om reeden gelargeerd

een Inlandse vrouw van de Laha voor 3: Jaaren na Bouro gebannen

een ander aldaar gebanne vrouw

weder gelargeerd

Bekruijstingen

de bekruijssingen is na de ordre geschied

en geene Lorrendraijers nog morsserijen in Nagulen vernoomen

Correspondentien

270:

271:

272

273:

274:

202:

98:

—:

99.