closeTerug naar inventaris

Transcriptie

renlg van Dienaaren

de bevordering van een Extra ordinair vuurwerker en een Bombardier door

Parg:

H: H: Ed:s g’improbeerd

zulx is bij ’t Reglement tit: 7: P: 3: egter toegestaan

reedenen waarom dezelven daar toe zijn aangesteld

versoek om de bevestiging in gem: hunne diensten

de remarque H: H: Ed:s dat het getaal der Dienaaren 53: zoude te boven gaan

men heeft hier geene overtollige, dan die voor Banda in dienst waren

remarque H: V: Edelens dat 'er 6: vaandrigs in weesen zijn en dus geene reflexie

worde geslagen op de voor gedragene

Drester en Heusinger overleeden en schuts na Banda zijnde

blijft dus 1: Lieut: en 3: vaandrigs in het guarnisoen

de memorie van menage permitteerd 2: Lieut: en 6: vaandrigs

om reeden als in textu, heeft men overbeek en Boldrig als vaandrigs dienst

laten doen

versoek om hen tot zodanig te bevorderen

aan dezelve zijn het vaandrigs kostgeld en Emolument g’accordeert

de secretarissen van Banda en Ambon van plaats verwisselt zijnde

kan men Brusz: alhier voor eerst nog niet missen

nopens Salomon Smith is ondersoek gedaan

is Corporaal op Wuscalaut bescheijden en heeft een vrouw en vijff kin„

„deren

die hij om neevenstaande reedenen nog niet konde verlaaten

de verdere verrigtingen word bedeeld

in dienst aangenomene perzoonen

andere daar tegen uijt den dienst gesteld

de gagie van de scheepelingen der vermiste Bark, bij de boeken afge„

„schreeven

4: Corporaals tot sergeanten bevordert

en 2: soldaaten aan de pen tot jong Assistenteu

Een jong assistent en 1: soldaat aan de pen van Ternaten met afgeschree„

„vene gagie aangekomen

worden om reeden de Cours houding hunner gagie verleend.

van den winkelier en Cassier de Bourghelles

het versoek

H: H: Ed:s aan den Cassier Bangeman g’accordeert een per„

om het door

„cent van het middel van bestaan

de door hem dientwegen bij gebragte reedenen gedetailleert

Vervolg

243:

244

245:

246:

247:

—:

248:

249.

250:

251:

252:

253:

254:

255.

256:

257: