closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg: van

Dienaaren

aag

aan den zelven een percent uijt de geheele massa toegevoegd

des Raads aanmerkingen over H: H: Ed:s in A:o 1775: reeds gemaakte schikkingen

word in het breede aangehaald

versoek om ordre, wie het derde percent voor den winkelier en Cassier zal

moeten misschen

de Notitie der in dit Jaar gemaakte verdeeling gaan onder de bijlagen over

volgens die verdeeling is het bedragen van rd:s 38288: 12¼: aan, de Dienaaren

uijtgereijkt

den heer Gouverneur de Bock, heeft bij zijn Ed: komst niets genoten

de optreeding van den heer aankomende Gouverneur heeft daar inne een

diverse te weege gebragt.

waar door sommige tot prejuditie strekte

versoek dat deese provisioneele schikking mag g’approbeerd worden

den boekhouder Phijssenbroek met een particuliere vaartuijg van hier

verlost

de verloste Dienaaren word bedeeld

36: gemeene Militairen gaan over ter dienst presteering

volgens Naamlijst

Ceserteurs.

vereijscht geene aanhaaling

Domdinen

het wel slaagen van den handel geeft veel voordeel aan de domainen„

Eijsch

gestelde ordre nopens de begeerte H: H: Ed:s om voortaan bij de Eijsch be„

„kend te stellen

vervolg

114:

258:

259:

260:

261:

262:

263:

264:

265.

266:

269:

65: