closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Eijsch

Vervolg

de reedenen waarom geen kruijt of andere goederen g’Eijscht worden

op de Eijsch van bl: Lijwaten niet kunnende voldaan worden

heeft men de door den Chinees Tjan Iseeng aangebragte moeten overnemen

dank betuijging voor de op den Eijsch van hier voldaane Articulen

de vermeerdering van 400: Lasten Rijst ensz: door H: H: Ed:s als niet ge„

„vallig aangemerkt zijnde

heeft men zulks gedaan in hoope van twee directe scheepen te zullen

bekoomen

h in het vervolg te konnen verminderen

om den Eijsc

van de vermeer- of vermindering der Eijschen zullen voor„

de reedenen

„taan worden bekend gesteld

de toelage van 20¼: stx:s aan den soldaat aan, tot nut van

men merkt

hun en der Maatschappij

en men heeft uijt dien Hoofde de Consideratien deezer Regeering H: H:

Ed:s voorgedragen.

niet zonder reeden is men thans bedugt voor de vermindering der Pach„

„ten ensz:

het verval der Militaire bakken en dat de soldaten zig zullen de bour„

„cheeren

de bepaling van een schip 's jaars doet den Eijsch ook eenige hindernisse

de verstrekking in ratuura, word thans aan den soldaat gedaan

met intrekking van het besluijt d’ A: p:o

en door gebrek aan peeper, denselven 1¼: stv: toegelegd

H: H: Ed:s remarque omtrend het excuseeren van den Eijsch van Bus„

„kruijt

uijt hoofde der g’opperde swarigheeden door den Lieutenant der Ar„

„thillerij

word thans in eerbied b'antwoord

de gevraagde 6: vaten Cement tegens ƒ 13: 13: f vat

is aan den Capitain van Guelicke opgedragen

desselfs berigt dientwegen word aangehald

vier vaten van 980: lb: ieder kostende ƒ 80: word thans overgezonden

versoek om de voldoening van den Eijsch voor 1789

insertie van den Eijsch

Fortificatien

1

Parg:

119:

120:

121:

122:

114:

115.

—:

116

117:

118: