closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

Fortificatien en Gebouwen.

de reedenen nopens de ongequalificeerde afbrake van 't oude kruijthuijs door

van Guericke

is Hun Hoog Ed:s reeds bij brief van 30: 7ber: 1786: bedeeld

op het dientwegen ingedient Berigt van gemelde van quericke

wiens versoek ter afschrijving van de verbruijkte Materialen is voor„

„gedragen geworden

men was in vertrouwen dat het werk aan de intentie zoude hebben

voldaan

en het buskruijt buijten bederf gebleeven

den Lieutenant streck had zich gedechargeerd over pligt versuijm van ’t kruijt

dat in de buijten wagt bedorven is geraakt

reedenen waaroms men de voldoening onder Cautie de restituendo van de

verzogte afschrijving en de belasting van het bedorven kruijt

is overgegaan

van quericke is gelast zig schriftelijk te verandwoorden over de ongequa„

„lificeerde afbraake.

waar aan hij voldaan heeft bij het neevens gaand berigt

tot de afschrijving der verbruijkte Materiaalen is als nu qualificatie verleend„

de attentie van den Lieutenant streck nopens het kruijt in het hoorn„

„werk

heeft niet ontbrooken

hij heeft zijne bedugting deswegen voor den overbreng van het kruijt te

kenne gegeeven

„van dat gevolg, dat men die berg plaats door gecommitt:s liet Exa„

„mineeren

die vogtig en met salpeeter tapen begroid bevonden werden.

door manquement aan bergplaatsen moest men ’t kruijt daar in laten

en de aanhoudende reegens heeft het openen en lugten van dat ge„

„bouw belet

van Quericke daar van door den gouverneur verwittigd wordende

geeft zodanige reedenen als in textu„

ontfangst van H: H: Ed:s nader briefje die

verseld was, van een berigt van den Arth: Majoor Schmidt nopens de

erectie van het kruijthuijs ensz:

aanmerkingen dien aangaande van dezen Raade

daar H: H: Ed:s van Guericke van pligt versuijm of verantwoording

vrij kende

Vervolg

79

80:

81:

76:

77:

78:

75: