closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21.

Tela Laaken

dankbetuijging voor de toegeschikte 90000: rd:s aan Contanten

met wensch dat het finantie weezen mag gezegend worden

bovengem: Contanten met het restant in Cassa tot betaaling der Nagu„

len nodig

Ja zelfs niet toerijkende tot dat dagelijks uijtgaven.

en dus besloten om 60'000: rd:s op wissel zonder agio te accepteeren

ook om 10000: rd:s van de Heer afgaande gouverneur tegens 3/8: p:r C=o

insteede van zijn Ed: borgtogt en zulks Batavia ten goede te reeken

4000: rd:s aan den oud onderkoopman Galloo gerestitueerd

als door hem insteede van Borgtogt genamptiseerd geweest zijnde

de gelden in Cassa per wissel gesteld bedraagen rd:s

volgens notitie

versoek om de voldoening aan de houders der orgineele

terwijl de tweede wissel brief thans overgaan

zo mede de Rapporten der groote en kleine geld Cassa

Suarnizoen

schikkingen nopens de Militairen bakken g’approbeerd is

of schoon de

nu geen plaats meer vinden

kan zulks als

de korte sterktens der Militairen het getal der oude

de ordre om bij

zieke en gebrekkige soldaten te noteeren

is den Capitain van Guericke opgedragen

Gegagieerdens

de gegagieerdens bedanken voor de Continuatie hunner rust gagie

is met een Mattroos vermeerdert

den van Batavia gekoomen soldaat valentijn gertiet

g’accordeert zijn domicilium op sourabaja te houden

Hongij

Pang:

69:

70:

71:

72:

73:

74:

139

140

267:

268: