closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hongij Togt.

de visite na den buijten Comptoiren zoude in A„o p„o gedaan zijn

182:

waar toe alles in gereedheijd was gebragt

wierd door onpasselijkheijd van den Heer Gouverneur

183:

van dit voornemen afgezien

184:

den Commandant van Zawaij kwaam aan dit Hoofd Casteel

doet berigt van een ontelbaar tal specerij boomen op de woord Cust: van

Ceram te vinden

en ook van de verwarringen en oneenigheeden door sommige Regenten

185:

aldaar veroorzaakt

versoek dat daar in voorzien mogten worden

den aannaderende west Mousson belet het Extiapatie werk direct te

186:

bewerkstelligen

gecommitteerdens derwaards gezonden

tot den opneem en inspectie van de specerij boomen

187:

en aldaar de voorgedragene Regenten aan te stellen

188:

te rug komst en ampel berigt van gemelde gecommitteerdens

het berigt werd H: H: Ed:s aangeboden

189:

de liberatie over eenige poincten bij dat berigt aangehaald

waar over de Resident van Manipa zig ter verantwoording word gesteld

verhaal door Pelakahoe gedaan wegens zijn gevangen neeming

190

den orangkaija van Nonialij Arleka als de oorzaak daar van op„

„gegeeven

die een Europees op Loehoe zoude vermoord hebben.

heeft zijn Negorij verlaten en zig te kauwa ter neder gezet

is opgepakt en herwaards gebragt

191:

den ouden en Jongen Radja van Ethij wierd daar mede ook beschuldigt

den laatsten wegens het aanneemen en te zoek brengen van 17: goude

slangen

beijde zijn alhier opgekomen

de plaatsen waar de specerij boomen staan worden bij het berigt aan„

„gehaald

192:

belofte van Pelakahoe om die boomen aan te wijzen en uijt te roeijen„

ook om de Comp: getrouw te blijven

mits dat hem geen kwaad worde aangedaan

de geschikte tijd tot ’t Extiapatie werk nader te bepalen

193:

194:

Pelakahoe die blijkens Hongij vertoog in A=o 1784:

Vervolg

2

Saag:s

1„

1