closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

Verolg den Mongij Togt

Parg:s

op de aanklagten van Arlika is g’apprehendeert geworden

dog zeedert weder na zijn Negorij te rug gekeerd

gereekend onder de geenen, welke de generaale amnestie staan aangeboden

t. worden

de verantwoording van den Resident van Manipa voor voldoende aange„

„merkt

den ouden en Jongen Radja van Ethij bij twee Notarieele verklaringen,

aan wien de gevorde goude slangen zijn afgegeeven

die Papieren worden geseponeerd

den in het stadhuijs geconfineerden Arleka C: S:

onder het Hoofd Casteel laten verblijven

tot zijn onse huld nader gebleeken is

het Extirpatie werk aan den N: C: van Ceram

is opgedragen aan den Zawaijs Commandant Foekens en boekhouder

de Bourghelles

Een Pantjalling en vijff orembaijen met Militairen derwaards gezonden

Bourgnelles door ziekte alhier gebleeven

en den Adjudant Lange in zijn plaats g’emploijeerd

Commissie zal H: H: Ed:s nader bedeeld worden

den uijtslag dezer

Huijsselijke Bestellingen

het in den Eed neemen van den boekhouder Coomans

de reedenen van

in A„o p„o

word thans bedeeld als in den text

voor de beklaging der door de kinderziekten verloorene

dankbetuijging

Menschen

en men zal van de toegezondene ordonnantie tegen het versprijden dee

„zer ziekte

in het vervolg gebruijk maken

het weeshuijs word voldoende aan het oogmerk bevonden

een andere buijten Regentesse daar in gesteld

propositie om een

om lopend Leermeester in het weeshuijs te verplaat„

„sen

vervolg

8

194:

195:

196

197

198:

199

200:

201:

123:

124:

125:

126

127: