closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Huijsselijke Bestellingen

welke den kerken Raad is aanbevoolen

Ed:s dat men ongequalificeert de verbeetering en verstrek„

de sustenue H: H.

„kingen aan het Hospitaal heeft laten gevolg neemen

word beantwoord als in den text

het vald deeze Regeering smertelijk dat men direct van ongequalificeerde

handelwijze word beschuldigt

reedenen waarom den gouverneur de verbeetering en veranderingen aan

het Hospitaal, op zig genoomen heeft

den fiscaal Hogerwaard als buijten Regent aangesteld

denzelven neevens den Cassier Bourghelles de Commissie opgedragen

tot den ontfangst en remitteering der penningen voor de Marine schoo„

„len te Samarang en in wederland

de invoering van eenige middelen van finantien zonder merkelijk be„

„swaar der Dienaaren en ingezeetenen

kan in deese veraamde Provintie geen plaats vinden

en zulks even zo min als de afschaffing der winkels

de brandspuijten en dito gereedschappen zijn gevisiteerd

435: p:s op de werf berustende brand Emmers

zijn verdeelt als in den text

eenige wijkmeester gesteld

's Heeren weegen en bruggen zijn gevisiteerd

verzogte verhoeding van rd„s 52: door een scheeps timmerman

als ongepast met een reproche van de hand geweesen

men heeft den afslager van de vendumeester

borg laaten stellen voor 500: rd:s

twee leeden in den Raad van Politie sessie gegeeven

verandering van presis en Leeden bij de Justitie en Landraad

aan het Collegie van Justitie is Extract nopens de vermeende pretentie

van Injurie afgegeeven

de politie agte zig onbevoegd de Justitie te stremmen in eene gepreten„

„deerde actie

die na de afdoening der zaak is voorgesprooten

doleantie van den fiscaal over het te zoek brengen van goederen on„

„der de hand verpand

zonder in staat te zijn de klagende parthijen te gemoed te komen

aanmerkingen dientwegen.

Vervolg

Neag:

127:

128:

129:

130:

131:

132:

133:

134:

135:

136:

137:

138

148

149

151:

152:

153: