closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Inkoop

Dag

te Batavia van den Sabandhaar Laele ingekogt.

den aanbrengen verkoop is bij billet van 23: decemb: 1768: en uijttreksel

op de vrije vaart de dato 6: 8ber: 1778: verbooden

dezelve niet Clandestin ingevoerd zijnde konde niet Confiscabel verklaart

worden

Consideratien

dezelve tot nadere tijding van H: H: Ed:s in ’t pakhuijs geborgen

bij ontfangst van H: H: Ed:s g’eerde missive geene elucidatie dientwee„

„gen ontwarende

wierden die Lijwaten getaxeerd en g’examineerd

referte aan het berigt

volgens taxatie waardig rd:s 4560:

den aanbrenger 25: p:r C:o winst toegeleid waar van 5: p:r C=o aan den pagter be„

„taalen moet

en die lijwaten voor de Comp: aangehouden

en op de vendutie nog 70¾: p:r C:o voor de Comp: opgeleeverd

versoek om approbatie

In en Afschrivingen

de door H: H: Ed:s gevorderde elucidatie nopens het bederf van de Rijst in A:o p=o

word thans bedeeld, als in den text

en ook de reedenen waarom men tot de afschrijving is overgegaan.

genomene dispositien omtrend de in en afschrijvingen

een slave kind en genomen

Hlandse Zaaken.

onder de te doene Hongij zal den aankomende Gouverneur de verleen„

„de amnesti doen uijtroepen

door vriendelijke behandelingen aan de Comp: tragten

en de alfoeren

te verbinden

vervolg

35:

36:

37:

38:

95:

96

97:

203: