closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vevotlg van Inlandse Zaaken

de zaak nopens de Negorij Saleman zal ook onderzogt worden

men is onophoudelijk beesig met den inlander tot de Leverantie van hout

animeeren

gebrek aan een vaartuijg is tot den afhaal hinderlijk geweest

H: H: Ed:s recommandatie nopens de herwaards gezondene maleijdse brief

van zeekere Radja moeda van wussanive

werd thans als in den texs bedeeld

daar is geen andere J: de Soijsa dan den presenten Radja Isaac de soijsa

bekend

den presenten Regent van Latoehalat is een geschikt man uijt den Regten

stam

het verhandelde onder dit hoofdeel gedetailleert

een regent van Crieuw aangesteld

Jelis Simauw tot orangkaija van de pas

zeekeren inlander van Hatiling Marette overtuijgt en beschuldigt

van ten hoof te hebben gevaaren.

aanmerking dientwegen

de sagte behandelingen aan de Ceramineas

door H: H: Ed:s kragtbadig aanbevolen.

Consideratien van den heer afgaande Gouverneur nopens gemelde Marette

denselven begreepen onder de verleende generaale amnesti

van dat gunst bewijs laaten gaudeeren en na zijn woonplaatse te rug gezonden

successive klagten van het volk van Piouw over hun regent

die men zonder honnent heeft moeten ontslagen

in plaatse van den overleeden regent van Assahoedij

is zijn weef aangesteld

tot Pattij van Piouw

is eenen Mattheus Hans Mattahelumowal aangesteld

verscheijde klagten over den oud pattij van Nalahia ingekomen

die ter onderzoek aan 2: Leeden wierden overgedragen

hun berigt dientwegen

dien ouden Regent wierd om reeden gelast, zig van zijn Negorij te verwijderen

en het gezag overgedragen aan eenen Carolus Hetaroua

den inlander Hakoe tot Regent van oelima op Amblauw aangesteld

insteede van den inzee verongelukten Regent van de Pas

wierd zijn zoon aangesteld

vervolg

Prg

te

24

204.

205

206:

207:

208:

209

210:

211:

212:

213:

214:

215:

216:

217:

218:

219

220:

221: