closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Particuliere Vaart en Handel

dank betuijging voor de verleende Concessie Hunner H: Ed:s

Paag

ten eijnde bekende handelaaren in hunne te rug reijse Maccasser mogen aandoen

op de remarques van de Heeren Meesters en de recommandatie van H: H: Ed

oordeelen deze Regeering dat het verleenen van Passen aan de Cerammers

na Batavia en Java te gevaarlijk is

Een Maccassaars handelaar Intje Abdul Halib

gepermitteerd zijne Laeding alhier te breeken en te verkoopen

inzelver voegen aan den te Banda remoreerende Europees burger Joseph

Paulus

Paccaaten en Billetten.

Requesten

„Eenige Requesten gaan over

Scheepen en vaartuijgen

dank betuijging voor de toezending van ’t schip 'T Loo de Pantjalling de

Expeditie en de bark de voorzigtigheijd

een Landschuijt is hier door de Ministers van Java toegezonden

men zal voortaan de Leverantie van goemoet touwen voor deze Provintie

na de gestelde prijs bepalen

den Equip: opziender is gelast om op te geeven hoe veel Ambon daar

van Jaarlijks benodigd heeft

en hoe veel vaderlands touwerk daar door zal uijtgewonnen worden

het berigt met een Nolitie nopens de verschillende prijzen derzelve

word overgezonden

aantooning hoe veel 'er benodigt zal zijn

mitsg=s dat de vaderlandse rd:s 4188: meerder kosten

de goemoeds zijn profitabel der en boven de vaderlandsche Touwen te pre„

„fereeren.

de beloofde 2: Tous Luijtenants niet aangekomen zijnde

vervolg

14:

26

233.

234:

235:

236:

275:

9

10:

11

12:

13: