closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Producten

Vervolg van

H: H: Ed:s argument dat geene winsten hoe groot ook

de aanzienelijke uijtgaven voor een Product dat nutteloos is enst:

avoueeren de menisters

het derde schip g’excuseerd zijnde zullen

de overschietende wagulen die de beide scheepen niet vervoeren kunnen hier aan„

„gehouden worden

tot voorkoming van min wigt bij uijtleevering te Batavia is ondergesteld

de Nagulen aan dit hoofd Comptoir worden driemaal verwerkt

ongegrondheijd van de klagten der overheeden dat de wagulen hier schraal in ge„

„woogen worden.

Bharen

den gantschen inschuur der Nagulen bedraagd 3420: 70/50:

afgescheept 1286: 3/550: Bhaaren

Notitie dat de overheeden verklaart hebben dat de vagulen met eene

ordentelijk door slag ontfangen hebben

er zijn geene wagulen bij visitatie, na den inschuur in de Negorijen gevonden

referte omtrent de nooten en foelij aan ’t Patrias Extract § 16:

de hier in 3: Jaaren tijds ingesamelde vooten en foelij gemeld

weinig apparentie om de note Cultuure voor eerst te doen opluiken

op de zagoe bosschen word ook alle attentie gevestigd

de pagt der zagoe bosschen op P=o Tikus voor nog 5:' Jaaren laten Continueeren

Particuliere Vaart en Handel=

H: H: Ed:s verwagten dat men de particuliere handelaaren alle billijke

adjudi bewijsen

en gewenschte dat men hunne Rijst hadde aangeslagen

den gouverneur heeft daar voor wel gezorgt

en daar is geene genoodzaakt geweest hun Rijst weeder mede te neemen

op dit voetspoor zal zal den aankomend gouverneur

voor den verkoop van dat product zorgen

den gouverneur fiscaal, en Equip: meester geen vrijheijd gelaten werdende om

te negotieeren

buijten deeze zijn geen vermogende lieden aan handen om twee Barken te kun

„nen aanhouden

vervolg.

ng: 51:

52:

53:

54:

55.

56.

57

58:

59

60:

63:

64:

229

230:

231:

232: