closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5.2.

de heer afgaande Gouverneur betuijgd

zijne dankerkentenis voor ’t hondrabel

ontslag

3.

En den heer aankomend Gouverneur in

zelvoegen weegens desselfs electie in

dit Gouvernement.

de publicque voorstelling van zijn Ed:

geschied.

§ 4:

den heer afgaande Gebieder, heeft behoor

lijk Transport gedaan, en een Memorie

van zijn Ed: vervanger inhandigt.

Alvoorens te treeden ter beantwoording van welmel„

„de Rissives en Bijlagen vinden wij ons verpligt met

en van weegen den eerstgeteekende Uw Hoog

Edelens oprecht dank te betuijgen voor de gunstige

reflexie die het Hoog Dezelve behaagd heeft op des„

selfs verzoek te vestigen, over zulks op het honorabelst

uijt het bestier deezer Provintie te ontslaan, mitsg:s zijn„

Edele ter assistentie aan de Hooge Tafel op de reputateurste

wijse op te roepen.

Terwij den tweeden Pekenaar uw Hoog Edelens op-

recht verzeekerd dat hij met geene mindere gevoelens van

erkentenisse en dankbaarheijd is aangedaan, over het vertrou„

„wen dat Hoogst dezelve in zijn perzoon hebben gelieven te

stellen door het opdragen van dit Gouvernement onder since

„re betuijging dat door hem in de exercitie van zijn Ampt, was

van wij de publicque voorstelling op den 10: April aan dit hoof

Casteel en den 30: daar aan op de subatterne buijten Comptoi

„ren hebben laten gevolg neemen, alles zal worden aange

„woend wat strekken kan tot nut der E: Maatschappij en

uw Hoog Edelens bestendig genoegen.

Ondertusschen heeft de Eerste aan den tweeden geteeken der

conform uw Hoog Edelens gerespecteerde ordre transport

gedaan van alle ’sComp: effecten, en wijders nopens den te„

„genswoordigen staat van ’sComp:s zaaken en dit Gouverne„

ment zodanigen Remorie ontworpen en nagelaten als tij

Edele

Eenige in

„ven en pa„

de Besor

„Eerdeck

178 2en