closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 7: Daarwij eerst afgewagt hebben de dispositien welk uw Hoog Edelens

de dispositien H: H: Ed:s over het

van hier ontworpen plan, van verdedi„

zullen gelieven te neemen, over het door den eerstgeteekende ontworpen Ran

„ging en menagement in ’t Civiel depar„

„tement.

van verdeediging en beschrijving, welke Posten in het Civiel departement

best en nittigst konnen gemenageerd worden mitsg:s over de Considera„

„tien van deesen Raade zo als die g'insereerd zijn ter Resolutie van den

10: Aug:s A:o p:o zo zijn wij door het ontfangen van Hoogst der zel„

„ver nadere secreete Missive van den 31: December in staat ge„

„steld geworden na het genoteerde bij onse secrecte Resolutie van den

21: April I: L: desweegens aan ons gegeevene ordres in observard,

tie te houden, gelijk zulks in ’t breede gewagen, onse thans

worden bij een secreete brief, verhandeld.

ezullen in observantie gehouden worden.

overgaande secreete Missive waar aan wij eerbiedig ver„

„zoekend ons te mogen gedragen, zo wel als aan alle

onse besluijten in ’t Generaal, die wij Uw Hoog

Edelens zeedert den 19: September des gepasseer„

„den, tot den 6:e Maij van dit Iaar en Copia, zeer

De Resolutie gaan over

eerbiedig aan presenteeren.

Voorts tot slot van dit Hoofdeel hebben wij

T.O:

Insectie van ’t beantwoord

Patrias Extract.

de eere in deesen ter insereeren het in dit jaar ontvan

„gen Extract Patriasche Generaale Mis=

„sive van den 12: December 1786: met onse

daar bij in margine gesteld antwoord mog„

„ten het zelve Uw Hoog Edelens

g’Eerde goedkeure wegdragen dat wij van

herten hoopen.—

Extract