closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P 1:

30

Extract Sairiasche

Generaale Missive Geschreeven door

de Hoog Edele Heeren Seeventhies

„nen in Nederland aan Hunne

Hoog Edelheeden den Gouverneur

Generaal en de Raaden van Jndie

te Batavia en Gedateerd Amster„

dam den 12: December 1786:, al„

„waar onder anderen staat.—

Ons laatste schrijven aan uE is

geweest van den 29: April deeses jaars

zeedert hebben Heeren Commissaris„

„sen tot de Haagsche Besoignes na„

„der geleezen en overwogen de Brieven

en Papieren in den voorleeden Jaare

uit Jn die ontfangen.

En thans ons antwoord op dezelve uE: zul„

„lende doen toekoomen, moeten wij voor

af aanmerken dat dit antwoord niet

zoo volledig is, als wij zulks gewenstht

hadden