closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Iatij Cultuure, dan daar eenige Am„

„bonsche districten, door de steenagtige

grond, tot den aanwasch.

Van die bomen ongeschikt en zij niet tot

volkomen rijpheid ofbruikbare dikte tebren„

„gen zijn, heeft men op de gunstige goed„

„keurs Hunner Hoog Edelheeden tot de

verdere uitbreiding van de Boschadien op

Saparoua, Nussalaut, Hila, Haroeko en

Laucque afgezien, in tusschen dat die uitbrei„

„ding op Lochoe, Bouro en Manipa, als van een

goede verwagting, met kragt word voortgezet:

„meerderd waaren, zo dat die plantagie

jongst uijt 52165: boomen bestaan had

n vermits volgens uwe opgave onder

die boomen gevonden wierd een getal

van 23012: groote, en middelmatige

boomen, zoo hoopen en wenschen wij

dat de compagie van die plantagien

spoedig eenig nut zal kunnen hebben

’t geen wij der Ministers gestadige zor„

„gen almeede op ’t ernstigste aanbevee

Een

Terwijl het door hun gemelde, dat de

Pitten van de boomen ginter geword„

„nen beter vorderen, dan die van Java

een voorwerp is, ’t geen bij het aankwe„

„ken deezer boomen niet behoort te wor„

„den uit het oog verlooren om na het„

„haalde proeven daar van ten meesten

nutte van de compagnie te kunnen ge„

„bruijkmaken.

De