closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lijk avoueeren konnen, wanneer die voor dee„

„len Iaarlijks bij aanhoudenheid te behalen

waren, dan daar de groote gewassen om

de 5::6: ja 8: Jaren vallen; zijn de tussen

komende schrale jaren, zo dringende, dat

die armeschepselen geen toerijkend lec„

„vens onderhoud hebben, gemerkt de Hof en

Heeren diensten, hem nog zoomer en traa„

„germaken, en andere middelen, welke tot

solaas zouden konnen strekken, bij de hand te

neemen, terwijl het bestaan uijt dat van

den Jnlander voorvloeijd, en dus geene

vermindering meer veelen kan, jntus„

schen dat men de aanmoedigende

recommandatie, om dat geene wat

strekken, kan tot bevordering van

'smaatschappijs Jntrest, aan de hand

te geeven, naar uijterste vermoogen

zal behartigen.—

34

hebben getet op de reedenen welke door

UE onder meer anderen tot aandrang

van die orders zijn gebruijkt, dat naam„

lijk de Amboineesen zulke aanzien„

„lijke inkomsten niet nodig hebben, en

dat ook voor de Dienaaren een min„

„der bestaan, dan het geen dezelve tee„

„genwoordig door middel van die rui-

„me Leverantien genieten, is toerijkende

terwijl van de Juistheid van die reede„

nen, en de regte toepassing derzelver

voor een groot gedeelte dienen af te

hangen, de maatiegden welke om„

tiend het beleijd der zaaken van dit

Gouvernement in ’t vervolg zullen

worden genomen ende Ministers

door hunne plaatselijke kennis en

ondervinding het best behooren te

zijn in staat, om de voorzeide gron„

„den in ’t oog houdende aan de hand

te geeven, wat verder te bevordering

van Compagnies belang op een

gepaste