closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Casteel te Ambon en het andere te

Saparoua belaaden is, dat de Nagu

„len van de eerste plaats afgescheept, drie

maalen verwerkt worden, daar die

van de laatste direct in ’t schip wor„

„den afgelaaden en dus zoo veel spil„

„lagie niet onderheevig zijn.

Groot onderscheid ’t geen jongst had,

plaats gehad tusschen die van het schip

het Buijten Leven en die van de

Both, als hebbende de eerst volgens

UE: schrijven wel bedragen 2: 7/8: p=rte

en die van de laatste daar en teegen

maar ¾. p=r C=to

Dit verschil schijnt zeekerlijk geheel

en al om ver te werpen de gemaakte

gissing der Ministers; als of de oor„

„zaakt dier minwigten daar in ge„

„legen zoude zijn dat ex ruijm 1/3: ge„

„deeltens der Nagulen door den

inscheep en weder ontlossing ont„

„bloot wierden van die te deze knop

„jes, die boven op de kruin derzelver

zitten, 't geen dan noodwindig spil„

„lagie moest geeven, dewijl die heb„

den; zoo dezelve doorging zo wel

toepasselijk zoude zijn op de minwig„

„ten van het eene als van het andere

schip