closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Voor de aangegaane Conventie om s16.

attoos 10'000: croote boomen aantehou„

„den, is geene swaarigheid te dugten, dat

het immer tot dat getal komen zal

wat moeijte men daar toe reeds aange„

wend heeft, terwijl men niet ongegronden

moet besluijten, dat de bedugting voor

de uitroeijing in weer wil dezer Con„

ventie nog standhoud, en dit gevoegd bi

den luijen aard van den jnlander geeft weijnig

voor uitzigt tot beterschap

P 17:

36

„„de uijt die 20oo formeete toezegging

moeten blijken off waarlijk de bedugt,

„heijd voor de uitroeijing als een oor„

zaak aantemerken zij van den tragen

voorgang welke dat werk tot hier toe

gehad heeft.

Ondertusschen zijn dergelijke Conven„

„tien welke de Compagnie onder een

steeds voorduurende verpligting bien„

„gen, niet vrij van zwarigheden, om

dat hoe wijnig men zulks thans ook

kan verwagten, het nogtans niet

geheel onmooglijk is, dat de Maat

schappije omtrend de Note planta„

„geen het zelvde ondervind ’t geen haar

ten opzigte van de Nagulen thans

zoo zeer beswaard.

Door het missen van der Ministeren

Brieven meede bij ons niet ontvangen

zijnde hun Marginaal antwoord op

dend