closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Post te sawaij vergroot, en de be„

„zetting tot op 41: koppen prim oplan,

gebragt zijnde, is thans in een weer„

baars Staat.

525.

post, bijzonder ten opzigte van scheepen

van vreemde Natien door de Minis„

„ters uit vreese voor de rebelleerende en

„rammers, ingetrokken geweest zijn„

„de, maar thans weder hersteld zul„

„lende worden, verwagten wij dat door

hun alle mooglijke voorzorg zal wor„

„den gebruikt ten einde die post voor

overrompeting te beveiligen.

Wij hebben in den voorleeden Jaare

blijkens § 36: van onzen Generaalen

Brief reeds gelegendheid gehad om

op te merken, dat zo lang men van.

den Tidoreesen Rebel Noekoe niet

meester zou zijn geworden, of ten

minsten zo lang hij eenigen aand„

hang zou hebben onder de Cerammers,

het te vreesen was, dat de onlusten

met die natie met volkoomen gein„

„digt zouden zijn en vermits de Heer

Gouverneur van Pleuren, en zijn

andermaal

_: