closeTerug naar inventaris

Transcriptie

300

Men heeft zeederd de dienaaren op de

bepaling gebragt en gehouden, buij„

ten de geene die ter assistentie in

’t weederneemen van Aoe na„

Banda verzonden zijn.

P. 32.

Menmoet zig hier in 't schrijf„ § 33:

werk

43

wel als de Ministers tragten dit getal.

zoo na mooglijk op die bepaaling te

brengen, terwijl het geen hier voor

op meer dan eene plaats reeds aan„

„gemerkt is, de noodzaaklijkheid aant

„toond, dat men van die bepaling niet

afwijke, althans niet anders dan om

zeer gewegtige reedenen, van welke

wij in zodanig geval een nauwkeurig

berigt zullen verwagten om over de ge„

„grondheid derzelver te kunnen oordel„

„len.—

Wij keuren dan ook goed dat UE.

de door de Ministers gevraagde 26:

Mattroosen niet gezonden hebben,

om dat aan UE was gebleeken,

dat er van dezelve wel twaalff bo„

„ven de bepaling in dit Gouverne„

„ment gevonden wierden.

Wij hadden over zulks meede Wel

gewenscht