closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„werk meest met Inlandsche kinderen

behelpen, en deeze de Hollandsche

taal niet regt magtig zijnde, brenge

eene groote vertraaging in den

dienst te weeg, ’t geen de reeden

tot het doen van dit verzoekt, heeft

uijtgemaakt.

§ 34:

gewenscht, dat UE niet waren ge„

noodzaakt geweest om boven het be„

paalde getal van 27: schriben ten

er nog twee naar dit Comptoir te

zenden al zoo wij zeer vreezen

dat niet zo zeer de veelheid van

het werk, als wel de traagheid e

misschien ook de ombekwaarheid

van hun die het zelve moeten ver„

„rigten, de Ministers heeft doen

verzoeken om er twee meer te mo

gen hebben dan anders de bepa„

„ling toelaat; wy hopen mitsdic

dat dezelve in ’t vervolg bedagt

zullen zijn om ook dit getal wa

„der te brengen op den voet der

bepaling.

Voorts twijffelen wij niet of uE

zullen een nauwkeurig onderzol

hebben gedaan aangaande het

gepleegd verzuim in het met over

zenden