closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tegen een ander verwisseld zou wor

„den, der gelijke toezending van vaa

„tuijgen die van geen dienst kunnen

men zo

wezen, zijn zekerlijk voor de MaaTouwen vn

bepalen

„schappij nadeelig en wij verwagten

daarom, dat men zorgen zal dat

dezelve in het toekomende ver„

„meid worden.

Het Hoofdeel van

ven Equij

zeeven ho

rigd heeft

cheepen en Vaartuijgen, hier

op volgende betuijgen wij uw Hoog Edelens eer

Dankbetuijging voor de toezending van

’t schip ’t Loo; en pantjallang de Ex

biedigst dank voor het projecteeren na herwaards.

„peditie en de Bark de voor„

„zigtigheijd.

van het schip ’t Loo de Pantjallang de Expedit

en de Bark de voorzigtigheijd, de laaste om in

„de van de sloep de Eensgezindheijd te worden a en ha„

al uijtge

gehouden tot dat de op Iava na het van hier of

„gegeven Charter aangebouwd wordende War

gearriveerd zal zijn.

Terwijl wij de eere hebben hier bij te noteeren, het berigt

§ 10:

e versch

Een Landschuijt is hier door de miss=

de Ministers van Java ons meede hebben toegedmn

van Java toegezonden.

„den, Eene voor deeze Provintie geschikte Landsche

lang