closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 W1:

men zal voort aan de Leverantie van goemoa

Touwen voor deze provintie, na de gestelde prijs,

palen.

den Equip op ziender is gelast om op te 12.

reeven hoeveel, Ambon daar van Jaarlijks beno„

rigd heeft.

hiers

3

hoe veel vaderlands touwenk daar door„

uijtgewonnen worden.

ind het berigt met een Notitie nopens 13:

re verschillende prijsen derzelve word opgezon„

„den

sch

45

lang oversteeren 30: breed 8: en diep 3: voeten ruijm,

voor gesachikt naar det Gouvernemrert.

Het heeft uw Hoog Edelens behaagd de Goc„

moeds Touwen voor de Hoofdplaats Batavia

te excuseeren en de alhier gestelde prijs der Goe„

moetten, tot twee duijten de lierang te adprobec„

„ren, wij zullen ons dierhalven voortaan tot de

Leverantie der zelve, alleen voor deeze Provintie

en bij gemelde prijs zo veel mogelijk bepaalen, om dat

een hogere prijs, den Equipagemeester als Leverancier

buijten staat steld, aan zijn gehouden is te kunnen voldoen

om egter aan de jntentie uwer Hoog Edelens

te voldoen hebben wij voorn: onsen Equipagemeester

Pieter Wolsgaard, Extract uit Hoogstder zelver

reschriptien laaten afgeven met Castom op te gee„

„ven, hoe veel goemoed gouwen en trossen Ambon

Iaarlijks benodigd, en hoeveel Nederlands Tou„

werk daar door zal uijtgewonnen worden, ten

eijnde daar na te bereekenen en uw Hoog Ed„

„lens op te geeven, wat voordeeling de Comp: daar

bij zal genieten.

Gemelde wolsgaard hier aan op den 21: April

voldaan hebbende bij een door hem ingedient be„

„rigt, nevens een daar aan geannexeerde en door

den