closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aantoning hoe veel er benodigd zal zijn,

mitsgaders dat de vaderlandse rd„s 4188: meerder,

kosten.

den Negotie overdrager N: oa geformeerde

Notitie aantoonende de verschillende prijsen

tussen Goemerds en Nederlandsche Touwerken,

hebben wij de eeze dit een en ander UW Hoog

Edelens onder de Bijlagen aan te bieden.

en daar uijt in deezen aan te haalen, daar naar

de opgaave van gemelden Wolsgaard, voor

de hier thuijshoorende Bark, vier Pantjallangs

Hongij vaartuijgen zo groot als kleijn, item

voor de stelling en tot gebruijk op de Equipagie

werf, Iaarlijks in dit Gouvernement zal benoo„

„digd zijn.

9: Cabeltouwen goemoets van 9: duim

d=o

_n

8:

8: d„o

d„o 7: d„o

_=o

8:

d„o 4: a: 4: ½: duim

=o

10:

d„o en

24: ijzer Trossen

d„o mitser geene onverhoopte

76: wilt _=o

zee Rampen daar bij koomen, en welke quanti„

„teit met den anderen zoude zoomen te kosten

Rd:s 1601:—: of ƒ 3169: 19:8: Terwijl dezelve quanti„

„teijt vaderlandsche daar en tegen op rd:s 5789 of

11462: 4: 4: beloopende, en verschil van rd:s 4188: of

ƒ8292: 4: 12: uijtmaakt, dat de goemoeds: Gouwer„

„ken minder zoude koomen te kosten dan de Hol„

„landsche, buijten en behalven dat dezelve volgens

gevoelen van deskundigen, in deugd verre boven

de

4

ter

van

iso