closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is deselve met dies Equipagie Armatua

ensz. bij de boeken afgeschreven

op de door H: H: Ed„s reeds verleende P 1G:

qualificatie, dat een gouverneur voorreek: van

de Comp„e een orembaij mag inkopen.

heeft men een nrieuw opgelimmerd hegt en ster„

ke orembaij van de Heer afgaande Gouverneur

bij de Boeken laaten afschrijven onder Ultimo

february, doch de gagien van de daar op bescheij„

den geweest zijnde vijff Europeesen en seeven

Javaanen onder ultimo December van A:o 1786:

Daar uW Hoog Edelens bij Hoogst

derzelver veel gevenereerde apparte Missive

van den 31:' December 1779: bereeds qualifica„

„tie hebben gelieven te verleenen, dat den Gouver„

neur in deeze Provintie, tot het doen van Hongij

Togten als anderzints, voor reekening van de

Ecomp: mag in koopen en aanhouden, eene

orembaij van een vastdek voorzien, en daar

den Heer afgaande Gouverneur, mits ontste

„tenis van een diergelijke vaartuig, geduurende

zijn Edelens aanweezen in dit gouvernement„

zich heeft moeten behelpen met een kleijne

particulier Schep orembaija, die bij het doen van

de Hongij togt, niet zelden aan zeedes castres

nderworpen is, zo hebben, wij mits het vertrek

van den Heer afgaande Gouverneur uijt deeze Pre

„vintie, eene ter ordre van zijn Edele in tusschen

reeds onder het op en toezigt van den Equipage

meester Pieter Wolsgaard, neevens de

Paaten det scheepstimmerleeden Barend

chevallier en Ian Walmach in ’t jongst

gepasseerde Jaar nieuw opgebouwde groot en

Sufficiente

me

r

1/2

v

hei

vo