closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pakken te ontdoen, Elf Pakken daar van in het

te Prisse in lading geleegen hebbende schip De

mitsgade

Triton doen overscheepen, ten eijnde bij komste

treedig

verzegen

te saparoua, herwaards bezorgd te worden, waar om„

„trent wij verders het Hoofd Blondeel met de no

„dige ordres hebben voorzien:

ook

en Ja

Opgemelde Dark de voorzigtigheijd door Ex„

Eenige Touwerken van gemelde § 21:

bank verstikt en onbequaam bevonden zijnde

„presse Gecommitteerden bij visitatie bevonden zijnde

dat daar op te vinden is Een ent Anker touw hol„

„lands, lang Circa 50: vadem, dik 11: duijm, het welk

de pan

volkom

die gecommitteerdens oordeelden, de vereijschten

lengte niet te hebben, en in dit vaarwater onbruijk„

„baar is, mitsgaders dat het stengervant, slaage en

Paradens achter en vooren, iten Bramwantalk venke

verstikt zijnde, onmogelijk langer konde geem„

zijn met andere bequame voorzien geworden

ploijeerd worden; doch dat daar op nog 3: Anker

„touwen goemoeds dik 10: â 11: duijmen bruijkbaar

waren in diervoegen geEquipeert, heeft voor zegde

Bark de reijk na herwaards moeten doen; waar

„omme wij onsen Equipag opziender hebben moe„

„ten gelasten, dezelve, in steede van de onbruijk„

„baare, met andere nieuwe Jouwerken te voorzien:

de Rapporten van de visitatie en § 22.

Wij bevrijmoedigen ons wijders uw Hoog

dieptreeding van het zoo en de bark gaan

over

Edelens eerbiedig aan te bieden de Berigten van

de visitatie en dieptreeding van het schip Het

Loo