closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mitsgaders van de stuagie der Ladingen diep.

treeding bij vertrek, afmatting wateri

verzegeling der Luijken van het Eerfte

ook nopens de behandelingen aan de Chineese

en Javaanse zeevarende.

de pantjalling de Expeditie gevisiteerd en alhier

volkomen van dienst bevonden.

§

Lading van ’t schip t zoo genoteerd.

49

Loo en Bark de voorzigtigheijd bij arrive„

„ment alhier, de Huagie der Ladingen, die dieptrec„

ding en visitatie bij vertrekt, item weegens de af„

„matting, watering en het verzegeelen der Luijken

van het eerste; mitsgaders nopens de behandelingen

der Iaavans en Chineese zewvaarende zo op het schip

het L00, als de bark de voorzigtigheijd, gelijk meede

een Rapport van de visitatie der gesteldheijd van de

Pantjallang de Expeditie, voor welkers gunstige

toeschikking van dit vaartuijg, die hegt en sterkt

mitsgaders volkomen van dienst in deeze Provintie

is wij uw Hoog Edelens onze dankbaarheijd

betuijge.

Het schip ’t Loo door ons beladen zijn met

707401: lb: of 1286. 19/50: Bh: Garioffel Nagulen

500: Liquum Sassefras.

4000: lb: Zagoe borneo in 72: p:s kruitvatjes en Een Gorte vat

1016: Geconfijten Moernagulen in 30: p:s swaathou„

„tjes gedaan in 8: p:s Gabba Gabba kassen afgepakt

3920: Cement en 4: vaten en

4209. Moeinagulen in verzeguld Zacken

1: p:s ijzer Canon van 3: lb: en:

¶onbequaam.

_=o : 2:

1:

dieptreedende voor 20: en agter, 21: voeten vertrekt

daar meede onder gelijde deezes tot UWHoog

Edelens.

824: