closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 24: En vermits het van Banda verwagt wordend schip

Het schip de Triton van Banda nog niet

gearriveerd zijnde

de Friten, tot heeden nog niet op Saparoua is van de

Bier.

komen opdagen, zullen wij, de daar in afgescheept

Nagulen en hoeveel als dan nog per restant over

zal blijven mitsgaders het geene aan overwigt ge„

zijn

beva

profiteerd is, uW Hoog Edelens bij een nader

zal dies Lading in ’t restant der Nagu„

len, H: H: Edf„ bij een nadere briefje bedeeld

worden

Missive de vrijheijd neemen te bedeelen..

onde de

het herwaards te rug gereekend bedragen

uijtgeleeverde Padingen

van /3: in 9899: lb: Rijst.

hebben we het herwaards te rug gereekend bedragen

van —: 2/3: in 9899: lb: Rijst, of het veel gecrediteerde

aandeel van den Capitain ter Zee Nicolaas

Acker, door desselfs gemagtigden alhier doen

aan geen moedwillige versuijmen toe te

schrijven zijnde

betaalen, om dat dit abusive te veel Crediteeren,

niet als zeer toevalig veroorsaakt en aan geene

heeft men door de Gemagtigden van Capt=

N: Acken doch betalen.

moedwillige versuijmen toe te schrijven is.

526:

De ordre om voortaan bij uijtleevering der La„

den Hoofd Administ=r en Equep: meester is aan„

bevolen de ordre om.

„dingen, geene reflexie te slaan op het voorgeeverd

des scheeps overheeden, maar zich te gedragen

aan de door hun geteekende Papieren, is den

Hoofd Aaministrateur Smissaart en Equipa„

„ge opzigter wolsgaard, onder afgave van Ex„

tract uijt uwe Hoog Edelens Resolutie Be„

bij uyjt levering der Lading geen reflectie

te slaan op het voorgeven van de scheeps

overheeden.

„soignes van den 12: April 1787 aan bevoolen

527:

blijker

gL:

6de 6: 80„

doch

per

de

tjal