closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deselve met Clandesten ingevoerd zijnde

konde niet Canfiskabel verklaard worden.

onsideratien.

ingekogt door W Hoog Edelens op paene van

confiscatie en verbeurte van het viervoudig bedraegen dier

Leijwaten ten sterksten verbooden is, was den eerstgetee„

kende van gevoelen, dat meermelde 6: pakken wijl dezelve

op de Pas bekend gesteld, door den Chinees meermelde

opentlijk en dus niet landestin ingevoerd was, niet Cond„

„fiscabel verklaard konden worden, doch dat het aan de

anderkant verbooden zijnde dezelve alhier aan te bren„

„gen en te verkoopen, die Leijwaeten behoorden aange„

„houden te worden tot den ontfangst der toen verwagt

werdende veel gevenereerde Chissive van UW

Hoog Edelens, om te ervaeren, of desweegens ook

iets door Hoogst de zelve bedeelt zoude worden.

Terwijl bij ons te gelijk in aanmerking zijn geko„

men, dat opschoon den sabandhaar Laclé meer„

„gemelde Leijwaeten aan hem Chinees verkogt

heeft, hij daarom geene vrijheijd had, die herwaards

aan te brengen, en dat men veronderstellen moet

dat den sabandhaar Lache die van deze interdic„

„tie, niet onkundig kan gehouden worden, in dat

derkbeeld heet geverseerd, dat in de op de Pas aan„

„gehaalde ses Pakken, niet anders dan gepermit„

„teerde Leijwaeten zijn geweest, of dat hem bij de

bekend stelling op de Pas, andere bezigheeden hebben.

geoccupeert, waard door vergeeten is, de Sorte„

„menten van deeze ses Pakken, zo als van de ande„

„te geschied is, bekend te stellen.

dat