closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wierd in die Lijwaaten getaxeerd en gexa„

nineerd

538:

restake an hes brije

54

tot ons leedweesen geene deminste aanhaeling of elu„

„cidatie, nopens deeze questieuse Blauwe Leijwacten

daar inne mogen ontwaeren, weshalven wij in aan„

„erking neemende, dat die Leijwacten met Confis„

„cabel geoordeelt zijn en den invoerder niet geper„

„mitteerd kan worden dezelve te verkoopen, goedvon„

„den, om mits den geringen aanbreng van ’sComp=s

blaauwe Lijwaeten te ervaren, of die sortementen ge„

„wild en met uijtzig van advans voor de Comp:

konnen worden overgenoomen, die Pakken in

de winkel ten overstaan van den Fiskaal en Justi„

tieele Gecommitteerdens, ten bijweezen van den eij„

genaar te laaten onzegulen en openen, vervolgens

aan den winkelier de Bourghelles, met en be„

„neeven den Cipitain Chinees Que Lizeeng en den

Teijtenant Liem Djoekoe te laaten examineeren

en taxeeren met ordre om van dit een en ander

ons bij een schriftelijk berigt te elucideeren, ten eijnde

daarna teegen de jongste vendu prijsen geconfron„

„teert en in’t zeekere g'informeerd te worden, wat ad„

„vancen daar op te behaalen zijn.—

Deezen in onzen vergadering van den 23: Februa„

ij daar aan, van hunne bevindingen van schrifte„

„lijk Berigt ter resolutie van dien datum g'inse„

„reert gedient hebbende, zullen wi, ter vermijding

van protixiteiten, de vryheijd neemen, ons daar

aan