closeTerug naar inventaris

Transcriptie

volgens taxatie waardig rd„s 4560:—

den aanbrenger 25: p=r C=t wienst toegelegd

van 5: p:r C: aan den pagter betaalen

moet.

in die Lijwaeten voor de Comp aange„

houden.

aan te gedraagen en UW Hoog Edelens

in eerbied eluceeren, dat wij over dit een en ander ter

gemelde sitting delibereeren, ten besluijte gereflecteerd

hebbende, dat de 7:½: pakken uijtmaakende 304: pies

heele stukken Guinces Bruijn Blaauw, bereekend zijn„

„de uijtkoops te konnen worden verkogt teegens de

door de Berigtens getaxeerde waarde van 15: Rijxd:s

het stuk in ’t geheel zoude koomen te kosten rd:s 4560:—.

en dewelke volgens de quitantien door meermelde

Chinees aan den sabandhaar Lacls maar betaald

zijn geworden voor rd:s 2827:—: dus alhier meerder

zoude laaten rd:s 1733:

En dat wanneer men nog voorsegde inkoops bedraa„

en van rd:s 2827:—: aan dik gerepten Chinees 25: p=r Cent

koomende het stuk op rd:s 11:30:—:/ toeleijde, de E Comp:

als dan bij verkoop, op de getaxeerde prijs van rd: 15:

’t stuk, nog zoude konnen behalen een advans van

rd:s 1026: 12: off 28: 7/8: p„r Cent ruijm; zo hebben we dien,

volgende goedgevonden deeze 304: stukken Guinees

bruijn blauw, voor reekening van de Comp: over te

neemen, en aanmeerm: Chinees Tjan Tseeng

boven het door hem betaald tot rd:s 2827: nog toe

te leggen 25: p=r Cent winst, met last om hier van 5:

percent aan den Pacters van de in en uijtgaande,

regten, even alle andere ingevoerd wordende geper„

„mitteerde=westersche Lijwaeten te betaalen, om ver„

„volgens met ’sComp:s Lijwaeten publicq voor de Comp:

te

60 Art

trise

in op

Comp

werdo

alle w

worden a

EComp