closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

te werden verkogt en welke Lijwaten, zo als hier na on„

der verkoop voorkomt, boven verwagting ’t stuk rd:s 20:

en op vendutie nog 70¾ p:r C: voor de

4220f 70:¾: percent bedaald hebben.

Comp„e opgeleeverd.

Wij hoopen en verwagten dat deeze behandeling, als

met een goed overleg en ten meesten voordeele voor

de Maatschappij geschied zijnde, UW H.oog

Edelens gunstige approbatie volkomen zal

versoek om approbatie:

riegdragen.

omtrent den

VerKoop, alle welmeenende pogingen die

alle welmeenende pogingen 39:

worden aangewend tot voordeel van de

Comp„

tot voordeel der E Maatschappij konnen strekken, door

ons aangewend wordende, konnen wij nogtans niet

voor bij UW Hoog Edelens met eerbied onder

het oog te brengen, dat de reedenen waarom den ver„

„koop in januarij a=o p=o zo schaal is uijtgevallen princi„

„paal moeten worden toegeschreeven, aan de stegte sor„

„teering en duure aanreekening E prijs der Leijwacten, die,

meerendeels en witte hebben bestaan, zo als die in dit

Jaar ons weeder zijn toegeschikt en welke geen beeter

voor uijt zigt hebben, voor al niet, die alhier van 't

voorige Jaar zijn aangehouden, waar onder die welke

van Padang zijn te rug gebrag, en in een groote Quan„

titeit nog invendibel leggen en welke zelfs den inkoops

en wille Lijwaaten zijn niet gewilden

deese Provintie.

prijs niet haalen konnen.

§40: Het het uijteijnde van ’t jonst gepasseerde jaar, of voor

de

2