closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en anex remarques van H: H: Ed„s

is secreet verhandelt.

550.

de nagul boomen zullen voortaan in drie

Collommen bij Jaarlijksche beschrijving

gesteld worden

de half wassene boomen, drogen bij vrugtbo

re gaaren ook op differente tijden vrugten

door toete geeven aan den luijen aard van den Jnlan„

„der, zich zelfs te ruineeren, Hoog Dezelve veel ge„

„noodsackt zijn toevlugt teneemen, tot het eenigste mid

„del ter vermindering der gewassen, namelijk de Extip

„partie der Boomen; wij neemen de vrijheijd omtren„

dit articul, zo wel als het geene ons desweegen

bij uw Hoog Edelens secreete Missive is aange„

„schreeven, ons te moogen gedraagen aan dien twee„

„gen verhandelde bij onze secreete Resolutien van

den 28: Februarij J:t Leeden, en dito advisen van

heeden.

Dog wij hebben onsen secretaris bevoolen zorge

te draagen, dat de Nagul boomen bij de Jaarlijkse

beschrijving, even als in vroegere tijden verdeelt wor„

den in drie Colommen van

vrugtdraagende,

Halfwassene en

Ionge Boomen, ingevolge de begeerte uwer

Hoog Edelens.

Dan dewijl wij in eerbied veronderstellen dat UW.

Hoog Edelens in het denkbeelt verseeren, dat onder

de halfwassene, ook vrugtdraagende, en onder de jongen„

ook wel halfwassene Boomen, zoude gevonden wor„

„den, vereeren we ons Hoogst Dezelfe te clucideeren,

dat bij groote gewassen, zo als dit jaar heeft plaats

gevonden, de halfwassene zelfd vrugten geeven, en

dat

6„

da

a